Voorwaarden en regels voor deelname

Goed dat je meeloopt met de Pinksterun4life

Op deze editie is een aantal voorwaarden/regels van toepassing:

Wij gaan er vanuit dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en dat je het inschrijfgeld betaalt. Doe je dat niet, dan loop je het risico niet deel te kunnen nemen. Als je toch niet mee wilt lopen, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Dit inschrijfgeld komt ten goede aan de opbrengst van het evenement. De bedoeling is dat iedere deelnemer zich laat sponsoren, zodat de opbrengst voor het goede doel zo groot mogelijk wordt. 

Wij gaan er vanuit dat je op maandag 29 mei 2023 daadwerkelijk kunt hardlopen of wandelen. Bij onverhoopte afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door Covid, vindt geen restitutie van de reeds gedoneerde gelden (inschrijfgelden en donaties) plaats. Deze gelden zullen als giften voor het goede doel zoals aangegeven onder ‘wat gebeurt er met mijn donatie’ worden aangewend. Mocht er een mogelijkheid zijn om het evenement, eventueel in aangepaste vorm, na verschuiving in hetzelfde kalenderjaar plaats te laten vinden, dan worden de reeds gedoneerde gelden en inschrijvingen doorgeschoven naar die editie.’

Ook is de organisator dan niet aansprakelijk voor vergoeding van eventuele door de deelnemer gemaakte kosten. 

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat de aangegeven looproute wordt gevolgd. 

Zoals bij de meeste evenementen, geldt dat deelname geschiedt op eigen risico. Wij gaan er ook vanuit dat je in een goede gezondheid verkeert en dat je er zelf voor zorgt dat je een voldoende lichamelijke conditie hebt om aan de loop mee te kunnen doen. Wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor enige schade die je eventueel mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Iedere deelnemer dient zelf desgewenst voor een afdoende verzekering te zorgen.

Wij bewaren de persoonlijke gegevens in een database die wij alleen gebruiken voor de Pinksterun4life. In eerste instantie voor informatievoorziening aan de deelnemer, maar ook voor werving om deel te nemen aan een volgende editie. Na elke editie heeft de deelnemer de mogelijkheid de persoonsgegevens te verwijderen. De gegevens zullen niet worden doorverkocht aan derden voor commerciele doeleinden.

Tot slot: veel plezier met de voorbereiding op en deelname aan de Pinksterun4life!